Informace související se systémem REACH

 

INFORMAČNÍ POVINNOST PODLE ČLÁNKU 33 NAŘÍZENÍ REACH

REACH - nařízení (ES) [1907/2006] je evropské nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

 

S povinností zavedení ve všech členských státech EU od 1. ledna 2007.

 

Zařazení látky na „Kandidátský seznam EU“ má za následek informační povinnosti v dodavatelském řetězci: Pokud je v začleněném dílčím výrobku překročena limitní hodnota 0,1 % látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), musí být poskytnuty informace v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 178/2006. 33 odst. 1 nařízení REACH - bez ohledu na hmotnostní podíl v celkovém výrobku. Kromě toho musí být poskytnuty dostatečné informace, aby příjemci výrobků mohli výrobek bezpečně používat.

 

Společnost Mitutoyo aktivně informuje své obchodní zákazníky v případě, pokud by výrobek obsahoval látku (SVHC), aby tím splnila povinnost podle nařízení REACH, čl. 33 (1). 

 

Součástí základní vývojové strategie společnosti Mitutoyo je samozřejmě i to, aby se nebezpečné látky nebo látky podezřelé z nebezpečnosti do výrobků vůbec nedostávaly, tj. aby byly nahrazeny nebo aby se vůbec nepoužívaly.