Smluvní podmínky

1. Rozsah platnosti
Pro obchodní styk s našimi zákazníky, i pro informace a poradenství, platí výhradně následující podmínky. Pokud jsou v obchodním vztahu s naším zákazníkem zavedeny naše Všeobecné obchodní podmínky, platí i pro veškerý další obchodní styk mezi zákazníkem a námi, pokud není písemně sjednáno jinak. Podmínky zákazníka platí jen tehdy, pokud a nakolik je výslovně písemně uznáme. Naše mlčení k takovýmto odlišným podmínkám zvláště neplatí jako uznání nebo souhlas, ani v případě budoucích smluv. Naše podmínky platí namísto případných nákupních podmínek zákazníka i tehdy, pokud podle těchto přijetí zakázky je považováno za bezpodmínečné akceptování nákupních podmínek. Zákazník akceptuje přijetím našeho potvrzení zakázky výslovně, že se zříká své právní námitky odvozené od jeho nákupních podmínek.

2. Informace, poradenství, vlastnosti zboží
2.1
Poskytování informací a poradenství týkající se našich výrobků probíhá výhradně na základě našich dosavadních zkušeností. Při tom uvedené hodnoty je třeba považovat za průměrné. Všechny údaje o našich výrobcích, zvláště vyobrazení, výkresy, údaje o rozměrech a výkonu a ostatní technické údaje, které jsou obsaženy v našich nabídkách a tiskovinách, je třeba považovat za přibližné průměrné hodnoty. Změna konstrukce, technických údajů, rozměrů a hmotnosti zůstává potud vyhrazena.
2.2
Odvolávky na normy, podobná technická nařízení a technické údaje, popisy a vyobrazení předmětu dodávky v nabídkách a prospektech a naší reklamě vyjadřují údaje o vlastnostech našeho výrobku jen tehdy, pokud jsme tento charakter výslovně deklarovali jako vlastnost našeho zboží; jinak se jedná o nezávazné všeobecné specifikace výkonu.
2.3
Záruka platí za námi převzatou jen tehdy, pokud jsme písemně označili vlastnost výrobku jako garantovanou.

3. Zkušební dílce - modely
Vlastnosti našich zkušebních dílců resp. modelů se stávají součástí smlouvy jen tehdy, pokud toto bylo výslovně písemně sjednáno. Naše vzorky, modely a prototypy zůstávají naším majetkem a nesmějí být bez našeho písemného souhlasu prodávány nebo zpřístupněny třetí straně.

4. Uzavření smlouvy, objem dodávky, převzetí
4.1
Naše nabídky zůstávají nezávazné. Představují pobídku k objednávce. Smlouva se uskuteční – i v plynulém obchodním styku – pouze tehdy, když písemně potvrdíme objednávku zákazníka. Pro obsah smlouvy o dodávce je směrodatné naše potvrzení zakázky. Při okamžité dodávce může být naše potvrzení nahrazeno naší fakturou nebo dodacím listem.
4.2
Pro všechny dohody, vedlejší ujednání, přísliby a změny smlouvy je vyžadována písemná forma. Toto platí i pro smluvní vypovězení ujednání o písemné formě.
4.3
U objednávek s dodávkou na vyzvání nebo při odloženém převzetí s příčinou na straně zákazníka jsme oprávněni opatřit si materiál pro celou zakázku a vyrobit celé objednané množství ihned. Případné požadavky na změnu zákazníka nemohou být proto po udělení zakázky již zohledněny, pokud toto nebylo výslovně písemně sjednáno.
4.4
Zákazník je povinen nás včas před uzavřením smlouvy písemně upozornit na případné zvláštní požadavky na naše zboží.
4.5
Jsme oprávněni dodávku překročit nebo zkrátit v jejím kusovém nebo hmotnostním objemu až do 5% celkového objemu objednávky.
4.6
Pokud se převzetí zboží nebo jeho expedice opozdí z důvodu na straně zákazníka, jsme oprávněni po stanovení a uplynutí 14-ti denní náhradní lhůty podle našeho výběru požadovat okamžité zaplacení kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy nebo odmítnout splnění a požadovat namísto celého plnění náhradu škody. Stanovení lhůty musí být provedeno písemně. Nemusíme v něm znovu poukazovat na práva z této klauzule. V případě požadování náhrady škody činí náhrada škody k zaplacení nejméně 10% netto ceny dodávky. Prokázání jiné výše škody nebo nevzniknutí škody zůstává vyhrazeno.

5. Dodávka, dodací lhůta, zpoždění dodávky
5.1
Závazné dodací termíny a lhůty musejí být výslovně a písemně sjednány. U nezávazných nebo přibližných (cca., asi atd.) dodacích termínů a lhůt se budeme snažit je pokud možno dodržet podle našich možností.
5.2
Dodací lhůty začínají doručením našeho potvrzení zakázky zákazníkovi, ne však dříve, než jsou vyjasněny všechny podrobnosti provedení zakázky a než jsou k dispozici všechny ostatní požadavky zákazníka, které mají být splněny; odpovídajícím způsobem toto platí pro dodací termíny. Pokud zákazník po přidělení zakázky požaduje změny, začíná nová dodací lhůta běžet naším potvrzením zakázky.
5.3
Dodávky před uplynutím dodací lhůty jsou přípustné. Jako den dodání platí den oznámení připravenosti k dodávce, jinak den expedice zboží. Jsme oprávněni provést částečné dodávky. Zájem o naše plnění pomine v případě neexistence jiného písemného ujednání jen tehdy, pokud podstatné díly nedodáme vůbec nebo je dodáme opožděně.
5.4
Pokud se ocitneme v prodlení s dodávkou, musí nám zákazník nejdříve poskytnout přiměřenou náhradní lhůtu k plnění. Pokud tato uplyne marně, může zákazník za příslušných předpokladů uplatnit práva dle zákona. Nároky na náhradu škody z důvodu zanedbání povinností - ať už z jakéhokoli důvodu- existují jen podle úpravy pod č. 11. Pokud nerealizujeme plnění do termínu určeného ve smlouvě nebo ve lhůtě určené ve smlouvě, může zákazník odstoupit od smlouvy jen tehdy, pokud ve smlouvě podmínil svůj zájem o plnění včasností plnění.
5.5
Nejsme v prodlení, pokud je zákazník v prodlení s plněním svých závazků vůči nám, i takových, které vyplývají z jiných smluv.

6. Výhrada vlastní dodávky; vyšší moc a ostatní překážky
6.1
Pokud z důvodů námi nezaviněných neobdržíme dodávku nebo plnění našich subdodavatelů vůbec, nebo ne správně, nebo ne včas, a nebo nastanou události vyšší moci, budeme našeho zákazníka neprodleně písemně informovat. V takovém případě jsme oprávněni odložit dodávku na dobu trvání překážky nebo stran dosud nesplněné části smlouvy odstoupit od smlouvy zcela nebo částečně, pokud jsme splnili naši výše uvedenou informační povinnost a nepřevzali pořizovací riziko. Vyšší moci je na roveň postavena stávka, výluka, zásahy úřadů, nedostatek energií a surovin, nezaviněné nouzové situace v dopravě, nezaviněné provozní překážky, jako např. požár, škody způsobené vodou a škody na strojním vybavení, a všechny ostatní překážky, které při objektivním posouzení nebyly způsobeny naším zaviněním.
6.2
Pokud je termín dodávky nebo dodací lhůta závazně sjednán(a) a z důvodu událostí podle 6.1 je sjednaný termín dodávky nebo dodací lhůta překročen(a) o více než čtyři týdny, je zákazník oprávněn stran dosud nesplněné části odstoupit od smlouvy.

7. Expedice a přechod rizik
7.1
Pokud není písemně sjednáno jinak, provádíme expedici zboží my nepojištěné na riziko a k tíži zákazníka. Výběr způsobu dopravy a dopravního prostředku zůstává vyhrazen nám.
7.2
Riziko náhodného zničení nebo náhodného poškození přechází předáním dodávaného zboží na zákazníka, speditéra, dopravce nebo jiné podniky určené k provedení transportu, nejpozději ovšem okamžikem opuštění našeho závodu, skladu nebo pobočky na zákazníka.
7.3
Pokud se zásilka opozdí proto, že jsme z důvodu celkového nebo částečného prodlení zákazníka se zaplacením uplatnili naše zadržovací právo nebo z jakéhokoli jiného důvodu na straně zákazníka, přechází riziko na zákazníka nejpozději od data oznámení připravenosti k expedici.

8. Zanedbání povinnosti / Záruka
8.1
Rozpoznatelné vady je zákazník povinen reklamovat písemně bez odkladu, nejpozději však do 12 dnů po realizaci plnění - i stran zákazníkem použitelné části plnění. Vady rozpoznatelné při dodání musí být kromě toho reklamovány dopravci nebo našim pracovníkům provádějícím dodávku a musí být dán podnět k zaznamenání vad těmito osobami. Reklamace vad musí podle možností obsahovat detailní popis vady. Reklamace po této lhůtě vylučuje jakýkoli nárok zákazníka na poskytnutí záruky. Pokud je podle výše uvedené povinnosti přezkoumat dodávku již při dodání možné rozpoznat vady týkající se množství (kusů) nebo hmotnosti, je zákazník povinen tyto vady při převzetí zboží reklamovat dopravci a nechat si reklamaci potvrdit.
8.2
Ostatní zanedbání povinnosti je zákazník povinen písemně reklamovat před uplatněním dalších práv neprodleně se stanovením přiměřené lhůty pro odstranění.
8.3
Pokud už se vyskytla vada, bude odstraněna podle naší volby bezplatnou opravou nebo náhradní dodávkou, přičemž nám příslušejí v zásadě dva pokusy o náhradní plnění. Vady, které jsou zaviněné zákazníkem a neoprávněné reklamace odstraníme, pokud je zákazník obchodníkem, na pověření a na náklady zákazníka. Opravu a náhradní dodávku jsme povinni provést jen v té zemi, ve které jsme náš výrobek zákazníkovi prodali nebo dodali zboží podle určení a podle smlouvy.
8.4
Při
- nezdařeném náhradním plnění, neúnosnosti náhradního plnění, odmítnutí náhradního plnění; nevynucení plnění ve smluvně sjednané lhůtě, u které zákazník smluvně podmínil trvání svého zájmu o plnění včasností plnění;
- nebo pokud nastaly zvláštní okolnosti, které po zvážení vzájemných zájmů opravňují okamžité uplatnění níže uvedených práv;
může zákazník požadovat snížení úhrady (slevu) nebo v zásadě zrušení smlouvy (odstoupení) a náhradu škody nebo náhradu výdajů. Pokud se zanedbání povinnosti nevztahuje výjimečně na pracovní výkony z naší strany, je odstoupení od smlouvy vyloučeno, pokud je naše zanedbání povinnosti zanedbatelné. Odstoupení je taktéž vyloučeno, s výjimkou ručení za vady, pokud zanedbání povinnosti nespadá do naší odpovědnosti.
8.5
Na prokazatelné vady materiálu, vadné provedení nebo konstrukční vady poskytujeme - pokud nebylo písemně sjednáno jinak - záruku po dobu jednoho roku, počítáno ode dne zákonného započetí promlčecí lhůty. Výše uvedená promlčecí lhůta platí i pro konkurenční nároky z nedovoleného jednání a pro případné nároky ze škod zaviněných vadným výrobkem. Záruku lze o jeden rok prodloužit, pokud byla po roce užívání námi provedena kontrola stavu dodaného zařízení.
8.6
Další nároky zákazníka z důvodu nebo v souvislosti s vadami nebo škodami zaviněnými vadným výrobkem, ať už z jakéhokoli důvodu, existují jen v rozsahu ustanovení bodu 11, pokud se nejedná o nároky na náhradu škody z příslibu vlastnosti nebo garance, která má zabezpečit zákazníka proti riziku škody zaviněné vadným výrobkem. I v takovém případě však ručíme jen za typické a předvídatelné škody.
8.7
Naše záruka a ručení jsou vyloučeny, pokud vady a s nimi související škody nespočívají prokazatelně ve vadném materiálu, konstrukci nebo provedení nebo chybném návodu k montáži. Záruka není poskytována zvláště v následujících případech: Nevhodné nebo neodborné použití, chybná montáž nebo uvedení do provozu objednatelem nebo třetí stranou, přirozené opotřebení, špatné nebo nedbalé zacházení, špatná údržba, nevhodné provozní prostředky, špatně provedené stavební práce, nevhodné podloží, chemické, elektrochemické nebo elektrické vlivy - pokud nespadají do odpovědnosti dodavatele. Naše záruka zaniká i tehdy, pokud kupující odstraní sériové číslo na předmětu koupě. Naše ručení podle bodu 11 zůstává nedotčeno.
8.8
Pokud objednatel nebo třetí strana provede neodborné opravy, neručí dodavatel žádným způsobem za škody tím vzniklé. Totéž platí i pro změny předmětu dodávky provedené bez předchozího souhlasu dodavatele.

9. Ceny, platební podmínky, námitka nejistoty
9.1
Všechny ceny se zásadně rozumí v měně Euro nebo Kč bez obalu, dopravného a případné přirážky za podlimitní množství ze závodu nebo skladu, plus daň z přidané hodnoty, kterou nese zákazník, vždy v příslušné zákonem předepsané výši.
9.2
Plnění, která nejsou součástí sjednaného objemu dodávky, budou provedena, pokud nebylo sjednáno jinak, na bázi našich příslušných platných všeobecných ceníků.
9.3
Jsme oprávněni jednostranně přiměřeně zvýšit úhradu v případě zvýšení nákladů na pořízení materiálu, mzdových nákladů a vedlejších mzdových nákladů a nákladů na energie a nákladů vzniklých z předpisů na ochranu životního prostředí, pokud mezi uzavřením smlouvy a dodávkou leží období delší než čtyři měsíce.
9.4
Naše faktury jsou splatné dle dohodnutých platebních podmínek. Není-li dohodnuto jinak pak jsou splatné do 30 dnů po datu fakturace bez skonta nebo jiných srážek.
9.5
Zákazník se ocitá v prodlení, i bez upomínky, počínaje následujícím dnem po vypršení odpovídající lhůty splatnosti.
9.6
Se vznikem prodlení jsou účtovány úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Jako datum zaplacení platí datum dojití peněžní částky k nám nebo připsáním platby na náš účet. Uplatnění nároku na náhradu toto přesahující škody zůstává vyhrazeno.
9.7
Pokud nejsou dodrženy platební podmínky nebo jsou známy rozpoznatelné okolnosti, které podle svědomitého obchodnického uvážení nechávají vzniknout důvodným pochybnostem o bonitě zákazníka, a sice i takové skutečnosti, které existovaly již v okamžiku uzavření smlouvy, ale nebyly nebo nemusely nám být známy, jsme, bez újmy dalších zákonných práv, v těchto případech oprávněni zastavit další práce na probíhajících zakázkách nebo dodávky zboží a požadovat za ještě otevřené dodávky platbu předem nebo poskytnutí pro nás přijatelných záruk, a po marném uplynutí přiměřené náhradní lhůty pro poskytnutí takovýchto záruk - bez újmy dalších zákonných práv - odstoupit od smlouvy. Zákazník je povinen nám nahradit veškeré škody způsobené nerealizováním smlouvy.
9.8
Zadržovací právo nebo právo zákazníka na započtení existuje jen ohledně takových protinároků, které nejsou sporné nebo jsou pravomocně potvrzené, ledaže protinárok vznikl z porušení závažné smluvní povinnosti z naší strany.
9.9
Platby mohou být realizovány jen přímo nám nebo pověřené osobě, která vlastní pověření k inkasu.

10. Výhrada vlastnictví
10.1
Vyhrazujeme si vlastnické právo na všechna námi dodaná zařízení a zboží (dále jen „zboží s výhradou vlastnictví“), dokud všechny naše pohledávky z obchodního styku se zákazníkem včetně v budoucnu vzniklých nároků z později uzavřených smluv nebudou vyrovnány. Toto platí i pro zůstatek v náš prospěch, pokud jednotlivé nebo všechny pohledávky jsou námi zahrnuty do běžného účtu (kontokorentu) a je vypočten zůstatek.
10.2
Zákazník je povinen zboží s výhradou vlastnictví dostatečně pojistit, zvláště proti požáru a krádeži. Nároky vůči pojišťovně ze škodného případu týkajícího se zboží s výhradou vlastnictví jsou již tímto postoupeny nám ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví.
10.3
Zákazník je oprávněn dodané zboží dále realizovat v obvyklém obchodním styku. Ostatní dispozice, zvláště zástavy nebo poskytnutí vlastnictví garance mu nejsou dovoleny. Pokud nebude zboží s výhradou vlastnictví při dalším prodeji třetím nabyvatelem ihned zaplaceno, je zákazník povinen zboží dále realizovat pouze s výhradou vlastnictví. Oprávnění k další realizaci zboží s výhradou vlastnictví zaniká bez dalšího, pokud zákazník zastaví platby nebo se ocitne vůči nám v prodlení s platbou.
10.4
Zákazník nám tímto postupuje veškeré pohledávky včetně garancí a vedlejších práv, které vzniknou z nebo v souvislosti s další realizací zboží s výhradou vlastnictví vůči koncovému odběrateli nebo vůči třetím stranám. Nesmí uzavírat se svými odběrateli žádné dohody, které jakýmkoli způsobem vylučují nebo omezují naše práva nebo zmaří postoupení pohledávek. V případě realizace zboží s výhradou vlastnictví s jinými předměty platí pohledávka vůči třetímu odběrateli ve výši ceny dodávky sjednané mezi námi a zákazníkem za postoupenou, pokud z faktury nelze zjistit částky připadající na jednotlivé druhy zboží.
10.5
Zákazník je oprávněn k inkasu nám postoupeného zboží až do našeho kdykoli možného odvolání. Na naše vyžádání je povinen nám podat veškeré informace a podklady potřebné k inkasu postoupených pohledávek a, pokud tak neučiníme sami, ihned informovat své odběratele o postoupení.
10.6
Pokud zákazník zahrne pohledávky z další realizace zboží s výhradou vlastnictví do kontokorentního vztahu, který existuje s jeho odběrateli, postupuje nám již v této chvíli uznané závěrečné saldo vzniklé v jeho prospěch ve výši částky, která odpovídá celkové částce pohledávky z další realizace našeho zboží s výhradou vlastnictví zahrnuté do kontokorentního vztahu.
10.7
Pokud zákazník již postoupil pohledávky z další realizace námi dodaného zboží a zboží, které má být námi dodáno třetím osobám, zvláště na základě pravého a nepravého faktoringu, nebo uzavřel jiné dohody, na základě kterých by mohla být omezena naše stávající nebo budoucí zajišťovací práva podle bodu 10, je povinen nám toto neprodleně oznámit. V případě nepravého faktoringu jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat vydání již dodaného zboží; totéž platí v případě pravého faktoringu, pokud zákazník podle smlouvy s faktorem nemůže volně disponovat s kupní cenou pohledávky.
10.8
Při jednání v rozporu se smlouvou, zvláště při prodlení se zaplacením, jsme - bez toho, abychom museli předem odstoupit od smlouvy - oprávněni ke zpětnému odebrání veškerého zboží s výhradou vlastnictví; zákazník je v tomto případě bez dalšího povinen zboží vydat. Za účelem zjištění stavu námi dodaného zboží smíme kdykoli v normální pracovní době vstoupit do obchodních prostor zákazníka. Při zpětném odebrání zboží s výhradou vlastnictví je nutné odstoupení od smlouvy jen tehdy, pokud jsme toto výslovně písemně prohlásili nebo toto předpokládají závazná zákonná ustanovení. O všech zásazích třetích stran do zboží s výhradou vlastnictví nebo nám postoupených pohledávek je zákazník povinen nás neprodleně informovat.
10.9
Pokud hodnota garancí existujících pro nás podle předchozích ustanovení překročí zajištěné pohledávky celkem o více než 10%, jsme na vyžádání zákazníka do této míry povinni uvolnit garance podle našeho výběru.

11. Vyloučení a omezení ručení
11.1
Ručíme za vlastní úmyslné nebo hrubě nedbalé zanedbání povinností a úmyslné nebo hrubě nedbalé zanedbání povinností zákonných zástupců nebo pověřenců a za porušení zásadních smluvních povinností a v případě námi zaviněné nemožnosti a závažného zanedbání povinnosti. Totéž platí, pokud v případě porušení ostatních povinností ve smyslu platného zákona není možné požadovat po zákazníkovi, aby přijal naše plnění. Dále ručíme v případě poškození života, tělesné úhoně a poškození zdraví i zákonnými zástupci nebo pověřenci. Totéž platí, pokud jsme převzali záruku za charakter našeho zboží nebo existenci provozního výsledku a při ručení podle zákona o ručení za výrobek.
11.2
Pokud neručíme podle předcházejícího bodu 11.1, neručíme za všechny vůči nám směrované nároky na náhradu škody z existujícího smluvního vztahu kvůli zaviněnému zanedbání povinností, ať už z jakéhokoli právního důvodu, v případě lehké nedbalosti.
11.3
V případě výše uvedeného ručení podle bodu 11.2 a ručení bez zavinění, zvláště při počáteční nemožnosti a právních nedostatcích, ručíme jen za typické a předvídatelné škody.
11.4
Ručení z převzetí pořizovacího rizika se nás týká jen tehdy, pokud jsme pořizovací riziko převzali výslovně na základě písemné dohody.
11.5
Ručení za nepřímé škody a škody způsobené vadou zboží je vyloučeno, pokud jsme neporušili zásadní smluvní povinnost nebo vůči nám, našim vedoucím pracovníkům nebo pověřencům není vznesena výtka úmyslného nebo hrubě nedbalého zanedbání povinnosti.
11.6
Ručení ve větším rozsahu je vyloučeno.
11.7
Vyloučení resp. omezení ručení podle předcházejících bodů 11.2 až 11.5 platí ve stejném rozsahu ve prospěch vedoucích a nevedoucích pracovníků a ostatních pověřených osob a našich subdodavatelů.
11.8
Nároky zákazníka na náhradu škody z tohoto smluvního vztahu mohou být uplatněny jen v prekluzívní lhůtě jednoho roku od zákonného započetí promlčecí lhůty.
11.9
Obrácení důkazního břemene není předchozími úpravami způsobeno.

12. Místo plnění; sídlo soudu; aplikovatelné právo
12.1
Místo plnění pro všechny smluvní závazky je sídlo naší společnosti. Výhradním sídlem soudu pro všechny spory jsou - pokud to zákon připouští - Teplice. Jsme však oprávněni žalovat zákazníka u jeho všeobecného sídla soudu.
12.2
Pro všechny právní vztahy mezi zákazníkem a námi platí výhradně právo České republiky, zvláště s vyloučením obchodního práva Spojených národů.

13. Používání software
13.1
Pokud je v objemu dodávky obsažen software, platí přednostně licenční podmínky pro něj sjednané. Pokud takové nejsou k dispozici, je zákazníkovi poskytnuto nevýhradní právo používat dodaný software na zařízeních resp. výrobcích s ním dodaných včetně jejich dokumentace. Je přenechán k použití na k tomu určených předmětech dodávky. Používání software na více než jednom systému je zakázáno.
13.2
Objednatel smí kopírovat, přepracovávat, překládat software nebo je převádět z objektového do zdrojového kódu jen v rozsahu přípustného podle platného zákona . Objednatel se zavazuje neodstraňovat údaje o výrobci - zvláště záznam o autorských právech - nebo je bez našeho předchozího písemného souhlasu neměnit.
13.3
Všechna ostatní práva na software a dokumentacích, včetně kopií zůstávají nám resp. dodavateli software. Poskytování sublicencí není přípustné.

14. Změny našich Všeobecných obchodních podmínek / Závěrečná ustanovení
14.1
Změny těchto obchodních podmínek budou zákazníkovi oznámeny písemně. Platí za schválené zákazníkem, pokud zákazník ve stanovené lhůtě nevznese námitku. Na tento právní důsledek musíme s oznámením změny zvláště upozornit. Zákazník nám musí odeslat námitku do šesti týdnů od doručení oznámení změny.
14.2
Zákazník není bez našeho souhlasu oprávněn převádět svá smluvní práva.
14.3
Zákazník se zavazuje v případě exportu našeho zboží dodržet všechna platná exportní ustanovení
České republiky a Spolkové republiky Německo.
14.4
V případě neúčinnosti jednotlivých smluvních ustanovení zůstávají ostatní ustanovení plně účinná. Na místě neúčinného ustanovení platí bez dalšího taková úprava, která v rámci toho, co připouští zákon je mu nejbližší.

Upozornění:
Podle ustanovení zákona o ochraně dat upozorňujeme, že naše firma užívá počítačové zpracování dat, a v této souvislosti uchováváme i data vyplývající z obchodního styku se zákazníkem.

Teplice, 01.01.2006