Etický kodex chování

Tento etický kodex chování (dále označován pouze jako „Etický kodex“) je etická směrnice pro chování všech pracovníků/pracovnic (včetně vedoucích pracovníků) společnosti Mitutoyo Česko s.r.o. v každé oblasti obchodních aktivit. Budeme se chovat podle těchto etických zásad a respektovat je zejména tehdy, když si obchodní rozhodnutí žádá volbu mezi etikou a snahou po zisku. Tento Etický kodex je konkretizován rozsáhlou firemní interní „Příručkou k Etickému kodexu“ pro všechny pracovníky/pracovnice naší firmy. V ní jsou kromě věcné a osobní oblasti použití Etického kodexu podrobně definována zejména klíčová slova a obtížné pojmy a vysvětlena nezbytnost pravidel chování, která se zde záměrně uvádí v kompaktní formě.

1. Vztah se zákazníky

(a) Jsme si dobře vědomi našich povinností jako dodavatele produktů a rozmanitých služeb. Proto budeme vždy jednat v souladu s příslušnými zákony a předpisy, stejně tak jako vnitřními postupy, a to zejména s ohledem na ochranu životního prostředí a zabránění nebezpečí dle odpovídajících instrukcí a pozorování, kvality výrobků, bezpečnosti výrobků a spolehlivosti výrobků.

(b) Pokud nastane problém, obratem vynaložíme naše veškeré úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození nebo ztrátám díky vývoji a opakujícím se problémům, podle následujících předepsaných opatření.

- Prošetření skutečností
- Zjištění příčin a odpovědnosti
- Komunikace se zúčastněnými, včetně příslušných třetích stran mimo Mitutoyo

(c) Nebudeme se angažovat v uplácení našich zákazníků. Budeme striktně dodržovat naše vnitřní předpisy při nabízení a přijímání výhod, jako je obchodní zábava, dary nebo dárky. Zejména nebudeme nabízet, slibovat nebo poskytovat finanční nebo jiné výhody našim zákazníkům, které by vedly k neoprávněnému konání. Veškeré slevy a provize nebo jakékoli výkonnostní pobídky musí být transparentní, odpovídající zákonům a eticky přijatelné obchodní praxí.

2. Vztah s obchodními partnery

(a) Prodejní obchodní partneři (obchodní partneři spojení s prodejem, např. distributoři)

(i) Budeme spravedlivě uzavírat smlouvy s prodejními obchodními partnery v souladu s příslušnými právními předpisy a plnit své závazky vyplývající z těchto smluv.
(ii) Budeme odkazovat na naše interní pravidla při nabízení obchodní zábavy, dárků a darů prodejnímu obchodnímu partnerovi. Neposkytneme služby, jako jsou slevy nebo provize, výměnou za osobní prospěch.

(b) Obchodní partneři v oblasti nákupu (obchodní partneři spojení s rozvojem, nákupem, výrobou a fyzickou distribucí)

(i) Obchodní partnery z oblasti nákupu zvolíme na základě rozumných, spravedlivých a transparentních kritérií.
(ii) Budeme uzavírat smlouvy s obchodními partnery v oblasti nákupu spravedlivě v souladu s příslušnými zákony a předpisy.
(iii) Nebudeme zneužívat naší výhodné pozice nepřiměřeným omezováním či ukládáním požadavků obchodním partnerům v oblasti nákupu.
(iv) Budeme odkazovat na naše interní pravidla, pokud nám budou nabízeny obchodní zábava, dárky či dary obchodního partnera v oblasti nákupu a budeme se chovat přesně takovým způsobem, aby nedošlo k nedorozumění ze strany třetích stran.

3. Vztahy s vládou a státní správou

(a) Bez ohledu na to, ve které zemi působíme, vždy budeme dodržovat všechny s vládou související zákony a předpisy a nebudeme poskytovat nebo slibovat dary žádným politikům nebo politickým organizacím a stranám, nad rámec těch, které připouští zákon.

(b) Navíc, s ohledem na úředníky veřejné správy (včetně domnělého veřejného činitele) nebo politiky atd., kteří mají vliv na obchodní jednání a podobné záležitosti, nebudeme vstupovat do žádného vztahu, který s sebou nese poskytování výhod, jako je obchodní zábava nebo dary atd., které mohou být považovány za uplácení nebo porušují příslušné zákony a nařízení nebo rovnocenné předpisy, nebo zahraniční zákony a předpisy, zvyklosti nebo jiné podobné požadavky.

4. Zachování a podpora svobodné a spravedlivé hospodářské soutěže

(a) Nebudeme se chovat způsobem, který vytváří překážky volné a spravedlivé hospodářské soutěže v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

5. Manipulace s prácy duševního vlastnictví

(a) Práva duševního vlastnictví skupiny Mitutoyo

(i) Budeme chránit a vhodně využívat práva duševního vlastnictví skupiny Mitutoyo.

(b) Práva duševního vlastnictví ostatních

(i) Budeme respektovat práva duševního vlastnictví ostatních a vynaložíme veškeré úsilí, neporušovat tyto práva.

6. Nakládání s důvěrnými informacemi

(a) Obchodní tajemství

(i) Vždy budeme chránit obchodní tajemství naší společnosti a celé skupiny Mitutoyo.
(ii) Budeme se proto pouze podílet na řízení informací o trhu a průzkumech v rámci úzkých hranic uvedených v tomto „Etickém kodexu obecných zásad“.
(iii) Budeme důsledně chránit důvěrné informace druhých, získané obchodními transakcemi, a nebudeme tyto údaje předávat třetím stranám, ani se ilegálně snažit získat přístup k obchodnímu tajemství druhých.

(b) Osobní údaje

(i) Budeme důsledně a odpovídajícím způsobem chránit osobní údaje v souladu s příslušnými zákony, předpisy a vnitřními předpisy.

(c) Informace insiderů

(i) Na základě informací insiderů nevyužíváme finanční nástroje jakéhokoliv druhu (například akcie), nezveřejňujeme neoprávněně informace od insiderů a neudělujeme ani příslušná doporučení k jednání.

7. Manipulace s hmotným majetkem

(a) Budeme zpracovávat jakékoli zařízení společnosti, dokumenty a další majetek společnosti pečlivě a zodpovědně. Zajistíme, aby s těmito prostředky bylo zacházeno v souladu s postupy a předpisy společnosti.

(b) Jestliže díky naší obchodní činnosti získáme na přechodnou dobu majetkové hodnoty třetích osob, bezpodmínečně předcházíme jakémukoliv poškození, ztrátě nebo lehkomyslnému zacházení s nimi.

(c) Nikdy neměníme, nezatajujeme nebo neničíme – zejména v souvislosti s vyšetřováním nebo prohlídkami – důležité nebo důvěrné obchodní dokumenty, pokud to není dovoleno zákonem nebo firemními interními směrnicemi.

(d) Počítačové systémy společnosti jsou vlastnictvím naší společnosti. Jakékoliv užití mimo zájem společnosti se provádí v souladu s vnitřními předpisy.

8. Postoj k antisociálním jednotlivcům/skupinám

(a) Ukončíme jakýkoli vztah se zkorumpovanými jednotlivci a subjekty, které představují nebezpečí pro veřejný pořádek a bezpečnost.

9. Vztah mezi společností a zaměstnanci

(a) Dodržování lidských práv

(i) Budeme respektovat základní lidská práva a nebudeme se chovat způsobem, který by mohl znamenat diskriminaci a zneužívání důstojnosti jednotlivce.
(ii) Budeme aktivně a důrazně prosazovat rovné příležitosti zaměstnanosti a předcházet diskriminaci rasy, etnického původu, pohlaví, náboženství nebo ideologie, postižení, věku nebo sexuální identity. To platí i pro jiné nevhodné diskriminace například na základě sociálního postavení.
(iii) Nebudeme zneužívat pravomoc nadřazené pozice, ani se chovat způsobem, který by mohl být považován za diskriminační praxi nebo duševní zneužívání nebo fyzického násilí nebo sexuálního obtěžování.

(b) Vyloučení nekalé pracovněprávní praktiky

(i) Budeme dodržovat zákoník práce a související předpisy a nikdy se nedopustíme nezákonných postupů, např. nekalé pracovněprávní praktiky, nucené práce nebo práce dětí, a to v kterékoliv oblasti naší činnosti.

(c) Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti

(i) Budeme dodržovat související zákony a předpisy a udržovat a zlepšovat pracovní prostředí pro všechny zaměstnance, abychom je uchránili před pracovním úrazem, a to jak fyzickým a psychickým.

(d) Respektování názorů druhých

(i) Budeme respektovat osobnost a názory druhých a přijímat kohokoli vyjádřené návrhy, obavy a stížnosti.
(ii) Budeme vyjadřovat návrhy, připomínky a stížnosti způsobem, který respektuje práva a důstojnost druhých.
(iii) Žádný zaměstnanec nesmí být diskriminován jakýmkoli způsobem v důsledku, že vyjádřil svůj osobní názor.

(e) Reakce na nezákonné či neetické chování

(i) Budeme informovat našeho přímého nadřízeného o skutečnosti nebo tuto věc předložíme odpovědnému pracovníkovi bez prodlení v případě, že narazíme na jakékoli jednání, které pojmeme v podezření, že je nezákonné nebo porušuje naše etické zásady.
(ii) Odmítneme jakékoli příkazy k páchání nezákonného nebo neetického jednání a předložíme takové incidenty k rukám Compliance Officer v Mitutoyo Europe GmbH, když odmítnutí spáchat tyto činy povede k našemu znevýhodnění.

10. Dodržování zákonů a nařízení, jejichž cílem je přispět ke světovému míru

(a) Budeme dodržovat všechny zákony a nařízení, jejichž cílem je zachování světové bezpečnosti a míru. Nebudeme se zapojovat do jakékoliv obchodní transakce, která ohrožuje zachování světového míru.

(b) Budeme důsledně kontrolovat naše exportní aktivity, a to jak zboží a služby, v souladu s příslušnými zákony, předpisy a naším interním programem kontroly vývozu.

11. Ochrana životního prostředí

(a) Budeme vynakládat veškeré úsilí, včetně interního vzdělávání zaměstnanců, ke snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí ve všech aspektech naší činnosti přijetím následujících opatření.

(b) Budeme striktně dodržovat příslušné předpisy společnosti.

(c) Budeme podporovat naše aktivity ochrany životního prostředí.

12. Střet zájmů

(a) Zaměstnanci nebudou vykonávat žádnou činnost, která by mohla vytvořit střet zájmů pro společnost nebo pro ně samotné.

13. Politika, komunikace, marketing, událosit

(a) Snažíme se, aby naše obchodní jednání bylo politicky nestranné a v zásadě nepodporovalo žádnou politickou stranu činností a ani účastí či příspěvky jakéhokoli druhu.

(b) Vzhledem k externí komunikaci, zaměstnanci budou přísně dodržovat předpisy „Etického kodexu“ a další vnitřní předpisy společnosti.

(c) Všechny naše aktivity v oblasti marketingu / prodeje / reklamy budou prováděny poctivě, čestně a zákonným způsobem a budou kontrolovány pro dodržování zákonných předpisů.

(d) Při organizaci a účasti na setkání konkurenčních firem budeme vždy dodržovat naše vnitřní předpisy k zajištění zákonného chování a zabráníme jakémukoli pochybení účastníků, zejména s ohledem na spravedlivou hospodářskou soutěž.

14. Účetnisctví, dohled

(a) Všechny naše obchodní transakce budou vždy řádně schválené a opodstatněné, legitimní a logické. Vnitřní postupy společnosti, zejména vnitřní schvalovací postupy pro zpracování a evidenci obchodních případů a investic, budou vždy použity. Zajistíme, aby zaměstnanci jednali pouze v rámci oblasti jejich osobní pravomoci.

(b) Budeme podporovat boj proti nezákonnému praní špinavých peněz, jako důležitým prvkem boje proti organizovanému zločinu a terorismu, příslušnými vnitřními předpisy.

(c) Kontaktní osoby pro dotazy a pochybnosti s ohledem na zákonnost jsou bezprostřední nadřízení nebo k rukám Compliance Officer v Mitutoyo Europe GmbH.

(d) Vzhledem ke kontrolám finančních transakcí budeme dodržovat platné předpisy embarga a opatření v boji proti terorismu.

Etický kodex chování nemusí nutně zahrnovat všechny oblasti, které musíme respektovat. Pokud narazíte na problémy, které souvisejí se záležitostmi, které nejsou zde uvedeny nebo v "Příručce k Etickému kodexu" nebo v jakémkoli jiném předpisu společnosti, nebo ty, které nelze posoudit podle sebe, poraďte se se svým nadřízeným nebo s Compliance Officer v Mitutoyo Europe GmbH.